Váš partner v oblasti nebezpečí výbuchu hořlavých prachů, plynů a par hořlavých kapalin.
"Kvalita, spolehlivost a profesionalita poskytovaných služeb je zárukou Vaší spokojenosti"
Naše služby
Zpracování DOPV a provedení inspekce el. zařízení


Dokumentace o ochraně před výbuchem („DOPV“) je jedním z povinných dokumentů zaměstnavatele. Povinnost mít zpracovánu DOPV ukládá nařízení vlády č. 406/2004 Sb. v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb. Stejná povinnost platí pro všechny členské státy Evropské unie. Inspekce zařízení zahrnuje místní konrolu instalovaného el. zařízení a jeho vhodnosti pro použití v prostředí určeném v Protokolu o určení vnějších vlivů a následné zpracování Inspekční zprávy.

Zpracování protokolu o určení vnějších vlivů


Jedním ze stěžejních dokumentů, které pokrývají oblast ochrany proti výbuchu, je Protokol o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3. Stanovení vnějších vlivů je důležité pro návrh, zhotovení a revizi elektroinstalací v dotčených prostorech. Protokol musí být uchován a archivován po celou dobu životnosti zařízení, provozu nebo objektu a musí odrážet aktuální stav technologie, tzn. v případě změny využití jednotlivých prostorů, či v případě změny zpracovávaných látek musí být aktualizován.
Protokol popisuje intenzitu působení jednotlivých vnějších vlivů, jako například povětrnostních podmínek, vody, prachu, chemických látek, apod. na elektrické instalace. Přítomnost prostředí s nebezpečím výbuchu v daném prostoru určuje třída vnějšího vlivu BE3.

Spolupráce při realizaci tech. a organizačních opatření, dle NV č. 406/ 2004 Sb.    

                                                               Posuzování projektové dokumentace z hlediska nepezpečí požáru nebo výbuchu a navrhování technických a organizačních opatření nutných pro bezpečnost práce a zamezení vzniku výbuchu v provozech, ve kterých se vyskytují hořlavé látky.

Hodnocení rizik výbuchu


                                                                Zaměstnavatel, jakožto subjekt zodpovídající za zajištění bezpečnosti práce, je povinen přijímat technická a organizační opatření přiměřená povaze provozu, a to na základě provedení důkladné analýzy rizik.
Cílem těchto opatření je především předcházení vzniku výbušné atmosféry, čehož lze dosáhnout například snížením koncentrace vyskytujících se hořlavých látek vhodným odsáváním od míst úniku, inertizací, apod.

Naši partneři
     Energetika a Chemie
 • BorsodChem MCHZ Ostrava
 • ČEZ
 • SMC IA Vyškov
 • SUEZ Využití zdrojů
 • Vítkovice Holding
     Potravinářství a Farmacie
 • Farmak Olomouc
 • Hill's Pet Nutrition
 • Mlýn Herber
     Lakovny a Potiskovací linky
 • DGPack
 • Dürr Systems
 • Fatra
 • Galatek
 • Hyundai Motor
 • PLAKOR Czech
 • RPC Promens
 • Rubena
 • Windmöller
     Projektování
 • AF-Consult
 • ATEKO
 • DIZ Bohemia
 • Ivitas
 • Kovoprojekta
 • Projekční kancelář Maléř

Havárie s výbuchy a výbuchovým hořením nejsou nejčastějším případem havárií při práci. Jejich následky jsou však velmi výrazné a dramatické z pohledu ztrát lidských životů a ekonomických škod...

Comperta industry- současnost

Společnost má za sebou téměř patnáct let úspěšné spolupráce se svými partnery v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a prevence rizik závažných havárií v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů, plynů a par hořlavých kapalin.

comperta industry - budoucnost

"Základní povinností každého zaměstnavatele je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všech zaměstnanců s ohledem na možná rizika ohrožení jejich života a zdraví, které mohou být způsobena při výkonu práce" - motto, díky kterému v budoucnosti rozšíříme portfolio našich stávajících zodpovědných partnerů.

"Lidé nevědí, co chtějí, dokud jim to člověk nenabídne" - T. Conran

"My Vám nabízíme řešení" - Comperta Industry

© Copyright Comperta Industry 2019